ตู้เหล็ก 2 บานเปิด article

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด

 ขนาด 91 x 45 x 91 ซม.

 
midyear sale

โต๊ะไม้อัด 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ฝั่ง
ตู้ใส่เอกสาร article
ตู้อเนกประสงค์
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด